Thu phí xử lý rác sinh hoạt theo khối lượng trước năm 2025

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, việc thu phí xử lý rác sinh hoạt được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

– Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

– Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

– Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Luật giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn việc thực hiện quy định nêu trên.

Theo Quyết định 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020, dự kiến tháng 10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có Thông tư hướng dẫn quy định về thu phí rác thải theo khối lượng.

Các quy định về thu phí xử lý rác sinh hoạt được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác.

 Châu Thanh

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin