Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ

Công nghệ xử lý phân huỷ chất thải hữu cơ, tái sinh mùn hữu cơ sản xuất các dạng phân bón hữu cơ (hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng đa vi lượng, mùn hữu cơ cải tạo đất, …).

Thể hiện tại sơ đồ sau:

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin