Công nghệ đóng rắn áp lực

Nguyên liệu đầu vào là các thành phần trơ trong chất thải thu gom về, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động: tro từ lò đốt, cặn dung môi, thành phần tro trong rác thải sinh hoạt sẽ được trộn với phụ gia và đóng rắn.

Tận dụng các phế thải trơ, vô cơ thay thế một phần nguyên liệu để sản xuất các loại gạch lát đường, bó vỉa hè đường và các loại gạch xây dựng công trình phụ.

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin