Xử lý thất thải công nghiệp, sinh hoạt

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng

Phương tiện vận chuyển rác:

– Xe cuốn ép rác 2,5 tấn

– Xe cuốn ép rác 6 tấn

– Xe đẩy rác cải tiến

 

 

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin