Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại, sản xuất phân hữ cơ La Gi.

Mục tiêu: Xử lý hiệu quả chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát sinh tại thị xã LAGI (Tỉnh Bình Thuận), tận thu, tái chế một số sản phẩm có ích nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường của thị xã La Gi.

– Quy mô: công suất xử lý 200 tấn rác / ngày.

– Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Bình, TX Tân Bình, tỉnh Bình Thuận.

– Diện tích đất sử dụng: 30 ha.

– Tổng vốn đầu tư: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

 

Chia sẻ:
WordPress Image Lightbox Plugin